Kyuhyun as Kona beans’s cashier

I wanna go to Kona Beans also :((

manatopia.org